+84-4-37450188

Nội dung ba công khai

Ngày: 26/02/2021 20:21

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

 • Báo cáo công khai thông tin năm học 2022-2023 (Xem chi tiết tại đây)
 • Báo cáo công khai thông tin năm học 2021-2022 (Xem chi tiết tại đây)
 • Báo cáo công khai thông tin năm học 2020-2021 (Xem chi tiết tại đây)
 • Báo cáo công khai thông tin năm học 2019-2020 (Xem chi tiết tại đây)
 • Báo cáo công khai thông tin năm học 2018-2019 (Xem chi tiết tại đây)

PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT

1. SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN (Xem chi tiết tại đây

2. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 (Xem chi tiết tại đây)

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 (Xem chi tiết tại đây)

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 (Xem chi tiết tại đây)

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 (Xem chi tiết tại đây)

 • Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Xem chi tiết tại đây)

3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

3.1. Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo

 • Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)

 • Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo Sau đại học (Xem chi tiết tại đây)

 • Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây)

3.2. Các chương trình đào tạo

 • Chương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)

 • Chương trình đào tạo Sau đại học (Xem chi tiết tại đây)

 • Chương trình đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây)

3.3. Danh mục tài liệu tham khảo

 • Chương trình đào tạo cử nhân (Xem chi tiết tại đây)

 • Chương trình đào tạo Sau đại học (Xem chi tiết tại đây)

 • Chương trình đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây

4. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

4.1. Quy mô đào tạo

4.2. Kết quả tốt nghiệp

4.3. Khóa luận tốt nghiệp

 • Khóa luận tốt nghiệp 2022-2023 (Xem chi tiết tại đây)

 • Khóa luận tốt nghiệp 2021-2022 (Xem chi tiết tại đây)

 • Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021 (Xem chi tiết tại đây)

 • Khóa luận tốt nghiệp 2019-2020 (Xem chi tiết tại đây)

4.4. Luận văn, luận án

 • Luận văn Thạc sĩ 2022-2023 (Xem chi tiết tại đây)

4.5. Chứng chỉ đã cấp của chương trình đào tạo liên tục

 • Thông tin các chứng chỉ đã cấp của chương trình đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây)

4.6. Kiểm định chất lượng

 4.7. Nghiên cứu khoa học

4.8. Thông tin Hợp tác phát triển 5 năm gần nhất (Xem chi tiết tại đây)

4.9. Tình hình việc làm

 • Khảo sát, báo cáo nhu cầu việc làm của sinh viên (Xem chi tiết tại đây)

5. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

5.1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

5.2. Đội ngũ, giảng viên thỉnh giảng các khóa đào tạo liên tục

 • Danh sách giảng viên thỉnh giảng (Xem chi tiết tại đây)

5.3. Cơ sở vật chất

 • Cơ sở vật chất 2023 - 2024 (Xem chi tiết tại đây)

 • Cơ sở vật chất 2022-2023 (Xem chi tiết tại đây)

 • Cơ sở vật chất 2021-2022 (Xem chi tiết tại đây)

 • Cơ sở vật chất 2020-2021 (Xem chi tiết tại đây)

 • Cơ sở vật chất 2019-2020 (Xem chi tiết tại đây)

 • Cơ sở vật chất 2018-2019 (Xem chi tiết tại đây)

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Công khai tài chính 2022 (Xem chi tiết tại đây)

 • Công khai tài chính 2021 (Xem chi tiết tại đây)

 • Công khai tài chính 2020 (Xem chi tiết tại đây)

 • Công khai tài chính 2019 (Xem chi tiết tại đây)

 • Công khai tài chính 2018 (Xem chi tiết tại đây)