+84-4-37450188

Nội dung ba công khai

Ngày: 26/02/2021 20:21

PHẦN I: CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

Báo cáo công khai thông tin năm học 2019-2020 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2018-2019 (Xem chi tiết tại đây )
Báo cáo công khai thông tin năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây )
Báo cáo công khai thông tin năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2015-2016 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công khai thông tin năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)

PHẦN II: CÔNG KHAI THÔNG TIN CHI TIẾT

1. SỨ MỆNH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Sứ mệnh (Xem chi tiết tại đây)
Chiến lược phát triển (Xem chi tiết tại đây)

2. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012– 2013 (Xem chi tiết tại đây)

3. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

3.1 Chuẩn đầu ra các chương trình, ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo (Xem chi tiết tại đây)
3.2 Các chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo cử nhân
+ Năm học 2017-2018 về trước: (Xem chi tiết tại đây)
+ Từ năm học 2018-2019: (Xem chi tiết tại đây)
3.3 Danh mục tài liệu tham khảo
Chương trình đào tạo (Xem chi tiết tại đây)

4. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

4.1 Quy mô đào tạo
Năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
4.2 Kết quả tốt nghiệp
Năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
4.3 Khóa luận tốt nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Khóa luận tốt nghiệp 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Khóa luận tốt nghiệp 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
4.5 Kiểm định chất lượng
Năm học 2016-2017 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014-2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2013-2014 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2012-2013 (Xem chi tiết tại đây)
4.6 Nghiên cứu khoa học
Năm học 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2012 – 2013 (Xem chi tiết tại đây)

5. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

5.1 Đội ngũ cán bộ, giảng viên
Năm học 2017-2018 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2015 – 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2014 – 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Năm học 2012 – 2013 (Xem chi tiết tại đây)
5.2 Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất 2017 – 2018 (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất 2016 – 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất 2013 – 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Cơ sở vật chất 2012 – 2013 (Xem chi tiết tại đây)

6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6.1. Công bố công khai dự toán ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 (Xem chi tiết tại đây)

6.2. Báo cáo tài chính

Tài chính 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2018 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2016 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2015 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2014 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2013 (Xem chi tiết tại đây)
Tài chính 2012 (Xem chi tiết tại đây)

6.3. Báo cáo QT kinh phí hoạt động

Thông báo quyết toán xét duyệt NS năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

Duyệt quyết toán kinh phí năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại năm 2021 (Xem chi tiết tại đây)

Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

7. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Chương trình của từng khóa đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây)
Danh sách giảng viên, trợ giảng của từng khóa học đào tạo liên tục (Xem chi tiết tại đây)
Danh sách người học được cấp Chứng chỉ hoặc Giấy chứng nhận của từng khóa học. (Xem chi tiết tại đây)