+84-4-37450188

Tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức năm 2020

Tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Công văn số 74/ĐHQGHN-TCCB ngày 10/01/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Khoa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

Xem tiếp