+84-4-37450188

Tuyển dụng viên chức năm 2020

Ngày: 21/01/2020 11:16

 1. Căn cứ Công văn số 74/ĐHQGHN-TCCB ngày 10/01/2020 của Đại học Quốc gia Hà Ná»™i (ĐHQGHN) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Khoa  thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể nhÆ° sau:

  1. I. Vị trí, số lượng

  Để đảm bảo nhân lá»±c thá»±c hiện nhiệm vụ Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Ná»™i có nhu cầu tuyển dụng giảng viên, chuyên ngành y học tại các bá»™ môn cụ thể nhÆ° sau:

  1. Bá»™ môn Y Dược học CÆ¡ sở: 02
  2. Bá»™ môn Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng :01
  3. Bá»™ môn Nhi : 01
  4. Bá»™ môn Răng Hàm Mặt: 02
  5. Bá»™ môn Hóa dược Kiểm nghiệm thuốc: 01
  6. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

  2.1.Điều kiện, tiêu chuẩn chung

  1. Người có đủ các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:
  • Có quốc tịch Việt Nam và cÆ° trú tại Việt Nam;
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
  • Có phiếu đăng ký dá»± tuyển;
  • Có lý lịch rõ ràng;
  • Có văn bằng, chứng chỉ Ä‘ào tạo phù hợp vá»›i vị trí việc làm;
  • Đủ sức khoẻ để thá»±c hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

  -    Đáp ứng các Ä‘iều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  1. Những người sau Ä‘ây không được đăng ký dá»± tuyển viên chức:

  -    Mất năng lá»±c hành vi dân sá»± hoặc bị hạn chế năng lá»±c hành vi dân sá»±;

  -    Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sá»±; Ä‘ang chấp hành bản án, quyết định về hình sá»± của Tòa án; Ä‘ang bị áp dụng biện pháp xá»­ lý hành chính Ä‘Æ°a vào cÆ¡ sở chữa bệnh, cÆ¡ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

   

   

   

   

   

  2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

  STT

  Vị trí tuyển dụng

  Tiêu chuẩn cụ thể

  1

  Giảng viên

  - Tốt nghiệp Bác sÄ© ná»™i trú hoặc Thạc sÄ© loại giỏi trở lên chuyên ngành phù hợp vá»›i yêu cầu của vị trí tuyển dụng cam kết có bằng hoặc quyết định công nhận học vị tiến sÄ© trong 4 năm.

  - Trình Ä‘á»™ ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 hoặc tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng.

  - Trình Ä‘á»™ tin học: Chứng chỉ tin học quy định tại Thông tÆ° số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bá»™ thông tin và Truyền thông.

  - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

  - Chứng chỉ hành nghề đối vá»›i giảng viên các bá»™ môn lâm sàng.

  - Có khả năng nghiên cứu khoa học.

  III. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

  1. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 04/03/2020
  2. Địa Ä‘iểm: Phòng Tổ chức cán bá»™, Phòng 308, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i
  3. Ná»™i dung xét tuyển

  - Vòng 1

  Kiểm tra Ä‘iều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dá»± tuyển tại Phiếu đăng ký dá»± tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người đăng ký dá»± tuyển được tham dá»± vòng 2.

  - Vòng 2

  Phỏng vấn để kiểm tra về năng lá»±c, trình Ä‘á»™ chuyên môn, nghiệp vụ của người đăng ký dá»± tuyển.

  Điểm phỏng vấn được tính theo thang Ä‘iểm 100.

  Thời gian phỏng vấn 30 phút.

  Không thá»±c hiện việc phúc khảo đối vá»›i kết quả phỏng vấn.

  Nội dung phỏng vấn:

              + Kiến thức chung: Luật Viên chức năm 2010; Bá»™ luật lao Ä‘á»™ng năm 2012; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tÆ° số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bá»™ Ná»™i vụ; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Khoa Y Dược ĐHQGHN.

              + Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lÄ©nh vá»±c tuyển dụng.

  VII. Hồ sÆ¡ đăng ký dá»± tuyển gồm:

  1. Phiếu đăng ký dá»± tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
  2. 2. Lệ phí đăng ký dá»± tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

  VIII. Thời gian và địa Ä‘iểm tiếp nhận hồ sÆ¡

  8.1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

  Phòng Tổ chức cán bá»™, Phòng 308, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i

  - Điện thoại liên hệ: (024).37450188/ 308 hoặc email: tccb.smp@gmail.com

              8.2. Thời gian tiếp nhận hồ sÆ¡

              Từ ngày 05 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 04 tháng 03 năm 2020 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

              Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

              LÆ°u ý: Hồ sÆ¡ Ä‘ã nhận không trả lại.

              Trân trọng./.