+84-4-37450188

Phê duyệt thuốc nhanh hơn: các yếu tố?

Ngày: 10/01/2018 21:25

Việc phê duyệt một thuốc mới cần dựa trên đánh giá rủi ro-lợi ích của thuốc và yếu tố kinh tế. Trong trường hợp thuốc mới được phê duyệt bằng một qui trình nhanh hơn, các yếu tố càng cần được đánh giá kỹ hơn và làm tăng thêm thách thức trong phê duyệt thuốc mới. Trong bài này, chúng tôi đề xuất giải pháp để các nhà quản lý Dược, công ty Dược, và bệnh nhân có thể hiểu được các yếu tố này. Đọc tiếp