+84-4-37450188

Thông báo đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022

Ngày: 14/04/2022 13:39

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ thông báo số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022;

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin thông báo tới các Giảng viên cơ hữu, Giảng viên thỉnh giảng thuộc các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo Y Dược (sau đây gọi tắt là các ứng viên) về việc đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) năm 2022. Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN xin thông báo tới các ứng viên lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 trong văn bản kèm theo.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN kính đề nghị các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo Y Dược thông báo tới các ứng viên thuộc đơn vị mình để đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS năm 2022.

Mọi thông tin xin liên hệ với chuyên viên CN. Nguyễn Xuân Giang, điện thoại: 0985779933, danh sách đăng ký (theo mẫu kèm theo) xin gửi về địa chỉ e-mail: qlkhhtpt.ump@vnu.edu.vn hoặc đăng ký thông tin trực tiếp tại Biểu mẫu đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. Hạn cuối đăng ký là ngày 06/5/2022 và hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN là ngày 30/6/2022.

Các văn bản đính kèm:

1. Biểu mẫu đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

2. Thông báo số 579/TB-ĐHYD về việc đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

3. Thông báo số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

4. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

5. Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư