+84-4-37450188

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Y Dược

Ngày: 20/04/2022 11:07

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN ngày 30/3/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021;
Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và kế hoạch, chiến lược phát triển của Trường Đại học Y Dược.
Thực hiện chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức Cán bộ kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Y Dược (nội dung cụ thể tại file đính kèm).
Kính đề nghị Quý Thầy/Cô thông tin đến các nhà giáo, giảng viên thỉnh giảng của đơn vị mình có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Y Dược gửi hồ sơ đăng ký về Phòng Tổ chức Cán bộ qua Chuyên viên: Trần Thị Thảo (sđt: 0964262570) trước ngày 22/4/2022 để Phòng tổng hợp, báo cáo và thực hiện các quy trình tiếp theo.
Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh GS, PGS bao gồm: 
- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu tại file đính kèm).
- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.
- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.
- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).
(Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ).