+84-4-37450188

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022

Ngày: 08/12/2022 17:34

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT Bá»” NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐHQGHN

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tÆ°á»›ng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ°; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miá»…n nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ°;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-ĐHYD ngày 07/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc thành lập Há»™i đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sÆ°, Phó Giáo sÆ° năm 2022 (đợt 2) của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN;

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Há»™i đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ° của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN Ä‘ã tiến hành họp để trao đổi, thảo luận công khai đối vá»›i từng hồ sÆ¡ của ứng viên, biểu quyết đối vá»›i các ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ° theo quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả biểu quyết cho từng ứng viên, Há»™i đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ° Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo kết quả nhÆ° sau     

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Nguyễn Việt Hoa

PGS

Y học

10/10/10

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

PGS

Y học

10/10/10

3

Đỗ Ngọc Sơn

PGS

Y học

10/10/10

4

Nguyá»…n Công Long

PGS

Y học

10/10/10

5

Trần Thái Hà

PGS

Y học

10/10/10

6

Nguyễn Phạm Anh Hoa

PGS

Y học

10/10/10

7

Trần Cao Bính

PGS

Y học

10/10/10

8

Võ Tường Kha

PGS

Y học

10/10/10

9

Mai Duy Tôn

PGS

Y học

10/10/10

10

Đỗ Đào VÅ©

PGS

Y học

10/10/10

Há»™i đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ° Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo đến các Ä‘Æ¡n vị, các ứng viên kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sÆ°, phó giáo sÆ° tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN.

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) xin gá»­i bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bá»™, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN (Phòng 308, Nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i) trÆ°á»›c ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Trân trọng cảm Æ¡n./.