+84-4-37450188

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2020

Ngày: 25/12/2020 16:58

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định Tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐGSNN ngày 23/12/2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2020;

Căn cứ kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y Dược, Trường thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2020 cần bổ nhiệm vào các ngành như sau:

  1. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành/chuyên ngành

Số lượng

Ghi chú

GS

PGS

1

Dược học

01

02

 

2

Y học

02

10

 
 

Tổng cộng

03

12

 
  1. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm

- Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS do Hội đồng Giáo sư Nhà nước cấp hoặc được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Nhà trường (Cơ sở giáo dục ở nước ngoài đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động).

- Có nguyện vọng được bổ nhiệm GS, PGS tại Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS gồm:

- Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (Mẫu số 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Trường Đại học Y Dược bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020 từ ngày 24/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020 tại Phòng Tổ chức Cán bộ (Phòng 308, Nhà Y1, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: Phòng Tổ chức Cán bộ, 0243.745.0144.

Trân trọng thông báo.