+84-4-37450188

Kết quả bổ nhiệm chức danh GS/PGS tại Trường ĐH Y Dược năm 2021

Ngày: 19/01/2021 11:56

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh GS/PGS trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) tại trường năm 2021.

Hội đồng đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ từng hồ sơ của ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Trường năm 2021. Căn cứ kết quả họp và bỏ phiếu xét bổ nhiệm cho từng ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trường đại học Y Dược thông báo kết quả như sau: 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh xét bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học

xét bổ nhiệm

1

 Vũ Đức Lợi

Phó giáo sư

Dược học

2

 Nguyễn Đình Hòa

Phó giáo sư

Y học

3

 Phạm Duy Hiền

Phó giáo sư

Y học

4

 Phạm Thu Hiền

Phó giáo sư

Y học

5

 Phùng Thị Bích Thủy

Phó giáo sư

Y học

6

 Bùi Thị Vân Anh

Phó giáo sư

Y học

7

 Lê Xuân Cung

Phó giáo sư

Y học

8

 Nguyễn Tuyết Xương

Phó giáo sư

Y học

Trường Đại học Y Dược thông báo kết quả họp xét đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong trường.

Hội đồng xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư trường Đại học Y Dược trân trọng thông báo./.