+84-4-37450188

Thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021

Ngày: 23/03/2021 10:53

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i thông báo tá»›i các Ä‘Æ¡n vị Ä‘ào tạo ChÆ°Æ¡ng trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2020-2021 cho sinh viên nhÆ° sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020. Đối vá»›i sinh viên năm thứ nhất: Đạt Ä‘iểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

- Ưu tiên sinh viên là cán bá»™ lá»›p, Đoàn - Há»™i, tham gia nghiên cứu khoa học, có Ä‘óng góp trong các hoạt Ä‘á»™ng xã há»™i, có hoàn cảnh khó khăn/cần há»— trợ kinh phí để học tập.

  1. Giá trị má»—i suất học bổng:200 USD/sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên.

 

  1. Hồ sÆ¡ đăng ký học bổng

- Bản tá»± giá»›i thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng Ä‘iểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của Ä‘Æ¡n vị Ä‘ào tạo. Đối vá»›i sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chÆ°Æ¡ng trình học bổng Yamada, Nhật Bản (Ä‘ánh máy, có Ä‘á»™ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (Ä‘ánh máy, có Ä‘á»™ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt Ä‘á»™ng Äoàn - Há»™i, nghiên cứu khoa học, hoạt Ä‘á»™ng xã há»™i, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tá»±, Ä‘á»±ng trong túi hồ sÆ¡ riêng có kích thÆ°á»›c 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sÆ¡ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sÆ¡ Ä‘ã ná»™p không trả lại.

Đề nghị các em sinh viên tham dá»± ná»™p hồ sÆ¡ về phòng 405, Y1, Trường đại học Y Dược trÆ°á»›c 17h00 ngày 26/03/2021.

Trân trọng thông báo./.