+84-4-37450188

Thông báo kết quả xét Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Ngày: 30/04/2022 23:07

 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

HỘI ĐỒNG XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH

GS, PGS NĂM 2022

Số: 671/TB-ĐHYD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐHQGHN

 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-ĐHYD ngày 25/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN;

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN đã tiến hành họp để trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ của ứng viên, bỏ phiếu đối với các ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo kết quả như sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/Chuyên ngành khoa học xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Vũ Thị Thơm

PGS

Sinh học

10/10/10

2

Ngô Mạnh Hùng

PGS

Y học

10/10/10

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

PGS

Y học

10/10/10

4

Vũ Chí Dũng

PGS

Y học

10/10/10

5

Tạ Anh Tuấn

PGS

Y học

10/10/10

6

Trần Anh Tuấn

PGS

Y học

10/10/10

7

Nguyễn Quang Bình

PGS

Y học

10/10/10

8

Ngô Thanh Tùng

PGS

Y học

10/10/10

9

Nguyễn Hồng Hà

PGS

Y học

10/10/10

10

Nguyễn Văn Chủ

PGS

Y học

10/10/10

11

Nguyễn Huy Ngọc

PGS

Y học

10/10/10

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo đến các đơn vị, các ứng viên kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN.

Mọi ý kiến phản hồi (nếu có) xin gửi bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN (Phòng 308, Nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 14 tháng 05 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường;

- Các ứng viên;

- Biên tập website (để đăng tin);

- Lưu: VT, TCCB, Th5.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HIỆU TRƯỞNG

  

(Đã ký)

 

 Lê Ngọc Thành