+84-4-37450188

Thông báo đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Ngày: 23/02/2023 19:36

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông báo số 18/HĐGSNN ngày 16/02/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023;

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) xin thông báo tới các Giảng viên cơ hữu, Giảng viên thỉnh giảng thuộc các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo Y Dược (sau đây gọi tắt là các ứng viên) về việc đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) năm 2023. Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN xin thông báo tới các ứng viên lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 trong văn bản kèm theo.

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN kính đề nghị các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Cơ sở đào tạo Y Dược thông báo tới các ứng viên thuộc đơn vị mình để đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS năm 2023.

Danh sách đăng ký (theo mẫu kèm theo) xin gửi bản scan có đầy đủ thông tin xác nhận của đơn vị về địa chỉ e-mail: hdgscs.ump@vnu.edu.vn. Hạn cuối đăng ký là ngày 28/4/2023 và hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN là ngày 30/6/2023. Mọi thông tin xin liên hệ với CN. Nguyễn Xuân Giang, điện thoại: 0985779933.

  1. Thông báo số 18/HĐGSNN
  2. Thông báo số 298/TB-ĐHYD
  3. Biểu mẫu đăng ký xét duyệt hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023