+84-4-37450188

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023

Ngày: 23/02/2023 19:58

LẤY Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16 - NĂM 2023

Phòng Tổ chức Cán bộ

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú thông báo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với nhà giáo sau đây được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Công văn số 4732/BGDĐT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023; Hướng dẫn số 3910/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 04/11/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - năm 2023.

Đến nay, Hội đồng xét tặng Nhà giáo Ưu tú, lần thứ 16 - năm 2023 của Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN đã nhận được hồ sơ của GS.TS Nguyễn Thanh Hải đề nghị Hội đồng cấp cơ sở Trường Đại học Y Dược xét, trình xét Hội đồng các cấp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Sau đây, Cổng Thông tin điện tử của Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN trân trọng giới thiệu danh sách 01 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, lần thứ 16 - năm 2023.

Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023:

1. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Những ý kiến đóng góp của nhân dân, các đơn vị liên quan xin được gửi về Trường qua phòng Tổ chức Nhân sự, điện thoại 024.3745.0188, số máy lẻ 308; Email: tochuccanbo.ump@gmail.com trước ngày 04 tháng 03 năm 2023 để tổng hợp.