+84-4-37450188

DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN LÀ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2023

Ngày: 04/05/2023 15:23

Danh sách đề cá»­ ứng viên là thành viên tham gia Há»™i đồng Giáo sÆ° cÆ¡ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Ná»™i năm 2023 xem tại Ä‘ây.