+84-4-37450188

Công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Ngày: 25/07/2023 17:28

Công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023.

Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023 được thành lập theo Quyết định số 886/QĐ-ĐHYD ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN. Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, được sửa đổi bổ sung một số điều tại quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đã thực hiện xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký năm 2023 và nghe ứng viên trình bày báo cáo tổng quan. Danh sách đăng ký xét duyệt tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2023 gồm ứng viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và cán bộ giảng viên đăng ký thỉnh giảng từ một số đơn vị khác trong ngành Y tế, danh sách này đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử chính thức của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN theo quy định.

Căn cứ báo cáo kiểm phiếu và biên bản các vòng họp của Hội đồng, các ứng viên có tên sau đây được công nhận đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Chi tiết xem tại đây.