+84-4-37450188

Đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh  lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức...

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành về việc Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà...

Xem tiếp