+84-4-37450188

Tuyển sinh đào tạo liên tục

Thông báo tuyển sinh  lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức...

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Bộ Y tế ban hành về việc Quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà...

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp  sư phạm y học

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp sư phạm y học

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà...

Xem tiếp
Tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khóa 23

Tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khóa 23

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp sư phạm y học khóa 23

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp sư phạm y học khóa 23

- Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Căn cứ thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9 tháng 8...

Xem tiếp
Tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khóa 22

Tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng cho người dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe khóa 22

- Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Y Dược là trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; - Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc...

Xem tiếp