+84-4-37450188

Điều khoản sử dụng

Ngày: 29/08/2016 05:57

 1. BẢN QUYỀN
  Tất cả bản quyền thuá»™c về Trường Đại học Y Dược ĐHQG Hà Ná»™i

  Trang web này và ná»™i dung của nó có thể bảo vệ bản quyền theo luật pháp của nÆ°á»›c CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và thông qua Ä‘iều Æ°á»›c quốc tế, các quốc gia khác. Quyền tác giả của ná»™i dung và các tài liệu có sẵn trên trang Web này nhÆ° má»™t toàn thể được sở hữu bởi Trường Đại học Y Dược ĐHQG Hà Ná»™i(SMP). Tuy nhiên, bản quyền trong má»™t số ná»™i dung và tài liệu kết hợp trong Trang web này có thể được sở hữu bởi bên thứ ba chỉ định.

Phần ná»™i dung hoặc các tài liệu có sẵn trên trang web này không được sao chép, cấp phép , bán , xuất bản , truyền , thay đổi, Ä‘iều chỉnh , hiển thị công khai , phát sóng (bao gồm cả lÆ°u trữ bằng các phÆ°Æ¡ng tiện Ä‘iện tá»­ hay cho mọi mục Ä‘ích tiết kiệm được cho phép ở Ä‘ây ) mà không có sá»± cho phép bằng văn bản của SMP. Bạn có thể xem này Trang web và ná»™i dung của nó bằng cách sá»­ dụng trình duyệt web của bạn và lÆ°u má»™t bản sao Ä‘iện tá»­, hoặc in ra má»™t bản sao, các bá»™ phận của trang web này chỉ cho thông tin riêng , hoặc nghiên cứu , cung cấp cho bạn không thay đổi bản sao từ cách nó xuất hiện trong trang Web này , và bao gồm các thông báo bản quyền Trường Đại học Y Dược ĐHQG Hà Ná»™i.

Bạn không phải thá»±c hiện quyền tác giả trong toàn bá»™ hoặc bất kỳ phần nào của ná»™i dung và tài liệu trong trang web này , cho bất kỳ mục Ä‘ích nào trừ khi được cho phép bởi luật pháp hiện hành hoặc vá»›i sá»± đồng ý trÆ°á»›c bằng văn bản của SMP.

 1. NHÃN HIỆU
  Logo và tên của SMP hoặc các chi nhánh của nó là thÆ°Æ¡ng hiệu của SMPhoặc các chi nhánh của nó. SMPcó chính sách về việc sá»­ dụng tên, bao gồm tên, các chÆ°Æ¡ng trình và thÆ°Æ¡ng hiệu của mình. Việc sá»­ dụng, sao chép hoặc phân phối lại các thÆ°Æ¡ng hiệu mà không có sá»± cho phép trÆ°á»›c bằng văn bản của SMP hoặc các chi nhánh của nó đều bị cấm. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web này là các nhãn hiệu của chủ sở hữu của họ.
 2. LIÊN KẾT TỪ CÁC WEBSITE KHÁC ĐẾN TRANG WEB CỦA SMP
  SMP há»— trợ và khuyến khích các nghi thức mạng tốt . SMP cần được thông báo về liên kết từ các trang web bên ngoài. Tuy nhiên , trường SMP có quyền yêu cầu loại bỏ bất kỳ liên kết từ các trang web bên ngoài đến trang web của SMP . Bất kỳ liên kết được tạo ra bởi người sá»­ dụng trang web của SMP nên liên kết văn bản có chứa tên miền của chúng tôi và có thể chuyển người dùng trá»±c tiếp đến trang chủ của chúng tôi . SMP yêu cầu các ná»™i dung trang web của mình không nên xuất hiện trong khung hình của người khác, cÅ©ng không được Ä‘i kèm vá»›i bất kỳ cách nào bởi tài liệu của bên thứ ba có thể tạo ra má»™t ấn tượng sai lầm hay nhầm lẫn trong tâm trí của người xem về liên kết của trường.
 3. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

  NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN VỀ TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO TIÊU CHUẨN "VÔ ÄIỀU KIỆN" .

  SMP Ä‘ã sá»­ dụng những ná»— lá»±c hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin và các tài liệu được đăng trên trang web này là chính xác tại thời Ä‘iểm niêm yết. Tuy nhiên , SMP không có khả năng cung cấp có bảo hành và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu cung cấp ở Ä‘ây cho bất kỳ mục Ä‘ích nào.

  Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác hoặc các nguồn lá»±c Ä‘iều hành bởi các bên không phải SMP. Liên kết nhÆ° vậy được cung cấp nhÆ° má»™t dịch vụ cho sá»± tiện lợi của người sá»­ dụng trang Web này và SMP không kiểm soát các trang web cÅ©ng nhÆ° các nguồn Ä‘ó.

Bất cứ lúc nào SMP có quyền thay đổi toàn bá»™ hoặc bất kỳ phần nào của các Ä‘iều khoản và/hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web này , nếu xét thấy thích hợp.