+84-4-37450188

Thành viên trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Giới thiệu