+84-4-37450188

PTN Dược động học và Sinh dược học Bào chế

Cập nhật: 21/04/2023 16:20

PHÒNG THÍ NGHIỆM

DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ SINH DƯỢC HỌC BÀO CHẾ

 

Trưởng phòng / Phụ trách phòng: PGS. TS. Bùi Thanh Tùng

Địa chỉ: Phòng 501, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0904429676

Email: tungbt.smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ:

PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

TS. Vũ Thị Thanh Huyền

ThS. Nguyễn Văn Khanh

ThS. Phan Hồng Minh

ThS. Bùi Sơn Nhật

ThS. Bùi Thị Thương

ThS. Nguyễn Thị Thuý

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

Phòng thí nghiệm Dược động học và Sinh dược học Bào chế là đơn vị cơ sở trực thuộc Khoa Y Dược, ĐHQGHN chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo nghiên cứu đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Dược động học và Sinh dược học Bào chế.

4.2. Nhiệm vụ:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

+ Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng thí nghiệm Dược động học và Sinh dược học Bào chế 

+ Thực hiện các chương trình nghiên cứu liên quan đến Dược động học và Sinh khả dụng

+ Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Dược động học và Sinh dược học Bào chế

+ Hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực tương đương sinh học và tương đương điều trị.

5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025

+ Thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở liên quan đến tương đương sinh học và tương đương điều trị.

+ Phối hợp với các Viện nghiên cứu Dược, các công ty Dược nghiên cứu trong lĩnh vực Dược động học và Sinh dược học Bào chế.

+ Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học liên quan đến Dược động học và Sinh dược học Bào chế

Giới thiệu