+84-4-37450188

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Cập nhật: 21/04/2023 16:31

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

                             Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Vũ Đức Lợi

Địa chỉ: Phòng  412, tầng  4 nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243.7450188, số máy lẻ: 412  

Email: trungtamktdbcl@gmail.com

 

1. Năm thành lập: 2014

2. Lãnh đạo trung tâm:

 Từ 2014 đến 2016: PGS.TS. Đặng Đức Nhu (Giám đốc);

 Từ 2016 đến nay: PGS.TS. Vũ Đức Lợi (Giám đốc),

 TS. Nguyễn Tuấn Sơn (Phó giám đốc),

 ThS. Nguyễn Thành Trung (Phó giám đốc từ 2018 đến tháng 10/2019)

3. Các cán bộ của trung tâm:

 PGS.TS. Vũ Đức Lợi,

 TS. Nguyễn Tuấn Sơn,

 TS. Vũ Ngọc Hà,

 BSCKI. Phạm Phi Oanh,

 ThS. Mạc Đăng Tuấn,

 ThS. Vũ Thị Soan,  

 DS. Nguyễn  Thị Mai,

 CN. Trần Thị Khánh Linh

4. Chức năng:

 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Dược. Trung tâm có chức năng quản lý, triển khai công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục; đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo nghiên cứu khoa học sức khỏe theo yêu cầu. Thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu, tư vấn các vấn đề liên quan tới đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo và đào tạo liên tục.

 Tham mưu, nghiên cứu, phát triển, quản lý, liên kết hợp tác đào tạo ngắn hạn (đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội) về lĩnh vực khoa học sức khỏe, đầu mối tổ chức các hoạt động đào tạo ngắn hạn (đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội) về lĩnh vực khoa học sức khỏe.

 Thực hiện các chức năng khác do Hiệu trưởng giao.

5. Nhiệm vụ

 5.1. Nhiệm vụ khảo thí

   Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần theo đúng các quy chế và quy định của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần

   Tham mưu cho Ban Giám hiệu, các bộ môn trong việc tổ chức làm đề thi và hình thức thi các học phần. Phối hợp với các Bộ môn tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các mã ngành, các hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả lượng giá cũng như chất lượng đào tạo.

   Tham gia công tác khảo thí đối với các loại hình thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, thi học phần của các hệ đào tạo như quản lý và giám sát việc tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi. Chủ trì thực hiện các khâu phục vụ công tác chấm thi (làm phách, hồi phách, lên điểm) và lưu trữ, phân tích xử lý kết quả thi.

   Tham gia thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi. Tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần của bộ môn.

   Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, thường xuyên bồi dưỡng năng lực chuyên môn, từng bước trang bị công nghệ và công cụ cho công tác khảo thí.

   Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên trong và ngoài Trường về công tác khảo thí.

   Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tài sản được giao để thực hiện nhiệm vụ liên quan tới công tác khảo thí của Trường.

   Đề xuất, đấu thầu và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ về khảo thí trong đào tạo Y Dược.

 5.2. Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục

   Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục bao gồm: Kiểm tra, đánh giá và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo... theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế.

   Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo thuộc Trường.

   Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn; tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.

   Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

   Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và xã hội về chất lượng đào tạo của Trường.

   Xây dựng tiêu chí, qui định về các điều kiện đảm bảo chất lượng trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

   Đầu mối xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá - kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.

   Đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục khối ngành khoa học sức khỏe.

   Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.

   Đề xuất, đấu thầu và triển khai các nhiệm vụ Trường học công nghệ về đảm bảo chất lượng giáo dục trong đào tạo y dược.

   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 5.3.  Nhiệm vụ Đào tạo ngắn hạn

   Trung tâm là đầu mối nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, liên kết, quảng bá, triển khai, tư vấn và chuyển giao, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận các khóa đào tạo ngắn hạn như đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội... theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Y Dược, cụ thể:

   Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến các chương trình đào tạo ngắn hạn lĩnh vực khoa học sức khỏe;

   Đầu mối phối hợp với các bộ môn, bệnh viện thực hành, cơ sở đào tạo trong và ngoài Đại học Quốc gia, các đơn vị chuyên môn khác để nghiên cứu, xây dựng, phát triển, tư vấn và chuyển giao các dịch vụ đào tạo ngắn hạn như đào tạo liên tục, đào tạo theo nhu cầu xã hội, liên kết đào tạo...;

   Đầu mối phối hợp với các bộ môn, cơ sở y tế, cơ sở đào tạo trong và ngoài Đại học Quốc gia, các đơn vị khác để quảng bá, mở rộng, liên kết đào tạo, tư vấn và chuyển giao các dịch vụ đào tạo ngắn hạn như đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao tay nghề, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, đào tạo theo nhu cầu xã hội, chương trình đào tạo liên kết...đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học liên quan đến lĩnh vực khoa học sức khỏe;

   Đầu mối tổ chức tuyển sinh, triển khai và quản lý các hoạt động đào tạo ngắn hạn, hỗ trợ người học, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận đối với các khóa đào tạo như đào tạo liên tục, đào tạo nâng cao tay nghề, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, liên kết đào tạo, đào tạo theo cầu xã hội;

   Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, chủ động đề xuất các phương án khai thác, quan hệ với các đối tác trong việc tổ chức đào tạo, mở rộng các loại hình dịch vụ đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực khoa học sức khỏe để tạo nguồn thu;

   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác đào tạo ngắn hạn theo các quy định hiện hành;

   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau năm 2020):

   Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn; tham mưu giúp Chủ nhiệm Khoa ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.

   Đề xuất và thực hiện các can thiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và khảo thí của Khoa,

   Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo liên quan đến Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

   Hỗ trợ các bộ môn xây dựng trắc nghiệm lượng giá

   Tổ chức các hoạt động phong trào và bình chọn như “Giảng viên được sinh viên bình chọn nhiều nhất” hàng năm,…

 

Giới thiệu