+84-4-37450188

Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày: 23/06/2021 10:40

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

NHIỆM KỲ 2022 - 2027

  Họ và tên Chức vụ/chức danh Trách nhiệm