+84-4-37450188

Hội đồng trường lâm thời Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày: 23/06/2021 10:40

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NHIỆM KỲ 2022 - 2027

  Họ và tên Chức vụ/chức danh Trách nhiệm
Ông Nguyễn Hoàng Hải Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội  
  Ông Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược  
Ông Phạm Như Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Chủ tịch hội đồng
       
Ông Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Phạm Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Đinh Đoàn Long Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Vũ Thị Thơm Trưởng bộ môn Y Dược học cơ sở, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Ngô Lan Anh Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học  Y Dược  

Giới thiệu