+84-4-37450188

Bộ môn Dược lâm sàng

Cập nhật: 04/10/2023 13:38

BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG

 

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Trung Nghĩa

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G Bệnh viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

 *Đương nhiệm (2022-nay): 

- TS. Nguyễn Trung Nghĩa (Trưởng Bộ môn)

- TS. Nguyễn Thị Hồng Hà (Phó Trưởng Bộ môn)

- TS. Lê Thị Uyển (Phó Trưởng Bộ môn)                                          

3. Các cán bộ của bộ môn

1. TS. Nguyễn Trung Nghĩa

4. ThS. Lê Anh Tuấn

7. KTV. Nguyễn Thanh Tuyền

2. TS. Nguyễn Thị Hồng Hà

5. ThS. Đặng Kim Thu

 

3. TS. Lê Thị Uyển

6. ThS. Bùi Sơn Nhật

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy các học phần khối kiến thức ngành và chuyên ngành liên quan tới Dược lâm sàng cho sinh viên ngành Dược học và các mã ngành sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học: 

Nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc;

Nghiên cứu sử dụng thuốc hợp lí;

Dược động học lâm sàng.

5. Một số thành tích nổi bật

 - Công trình khoa học: 02 Bài báo quốc tế ISI/scopus, 12 Bài báo trong nước.

Một số hình ảnh của bộ môn:

Bộ môn Dược lâm sàng

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu