+84-4-37450188

Bộ môn Khoa học cơ sở Dược

Cập nhật: 30/09/2023 16:00

 

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ SỞ DƯỢC

 

Trưởng bộ môn: TS Phạm Xuân Viết

Địa chỉ: Nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7450188

Email: khcsd@gmail.com

1. Năm thành lập: 2020

 Bộ môn Khoa học cơ sở Dược được thành lập theo quyết định số 1283/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc ĐHQGHN. TS. Phạm Xuân Viết là Chủ nhiệm đầu tiên của bộ môn. Biên chế ban đầu gồm 05 cán bộ.

2. Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ: TS. Phạm Xuân Viết, Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 - ThS Nguyễn Xuân Bách, Giảng viên

 - ThS Lê Thị Diễm Hồng, Nghiên cứu viên

 - ThS Nguyễn Xuân Tùng, Nghiên cứu viên

 - ThS Nguyễn Hải Hà, Nghiên cứu viên

 b) Đã nghỉ hưu: không có

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): không có

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 4.1. Chức năng:

   Bộ môn Khoa học cơ sở Dược có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình đã được phê duyệt, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Nghiên cứu và xuất bản giáo trình đào tạo phù hợp với chuyên môn được giao. Công bố và đăng ký các sản phẩm khoa học. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.

 4.2. Nhiệm vụ:

   Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

   Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của bộ môn.

   Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

   Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn.

   Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên.

   Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.

   Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.

   Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn.

   Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt. Phối hợp nghiên cứu khoa học với các bộ môn trong trường, các đơn vị trong ĐHQGHN ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của các đơn vị khác. Kết hợp nghiên cứu khoa học với hướng dẫn các đề tài khóa luận, luận văn tốt nghiệp.

   Tổ chức báo cáo khoa học cấp bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.

 

 4.3. Phân công nhiệm vụ

 4.3.1. Chủ nhiệm Bộ môn

  - Điều hành các mặt hoạt động của Bộ môn (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý). Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ môn.

  - Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và Hiệu trưởng về hoạt động của Bộ môn, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban giám hiệu (BGH).

  - Tham mưu cho BGH, đề xuất việc đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật CBVC trong Bộ môn

  - Phối hợp hoạt động với các đơn vị, tổ chức đoàn thể khác trong Trường.

  - Quản lý CBVC, tài sản, tài chính của Bộ môn theo quy định.

 

4.3.2. Các Phó chủ nhiệm Bộ môn

 - Giúp trưởng Bộ môn quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Bộ môn.

 - Được ủy quyền quản lý khi Trưởng bộ môn vắng mặt.

 

 4.3.3. Giáo vụ bộ môn

  - Là đầu mối liên hệ về công tác đào tạo của Bộ môn với Phòng ĐT&CTHSSV.

  - Tổ chức phân công giảng dạy các môn học của bộ môn phụ trách theo lịch phân công của Phòng ĐT&CTHSSV.

  - Theo dõi và thống kê giờ giảng của bộ môn và của từng giảng viên trong bộ môn.

  - Là đầu mối thanh toán giờ giảng, kinh phí đào tạo của các Giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn.

  - Được hưởng phụ cấp (nếu có) và miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn quy định trong Quy chế Giảng viên và nghiên cứu viên.

 

 4.3.4. Giáo tài Bộ môn

  - Quản lý (dự trù, xuất, nhập, đề xuất, khai thác, hướng dẫn sử dụng, bảo quản...) hóa chất, trang, thiết bị, dụng cụ thực tập và nghiên cứu của Bộ môn.

 

 4.3.5. Giảng viên

   - Giảng dạy các hệ đào tạo theo sự phân công của Bộ môn.

   - Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

   - Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 

 4.3.6. Nghiên cứu viên

   - Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

   - Phối hợp với giáo tài Bộ môn để quản lý, hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng các trang, thiết bị ở Bộ môn.

   - Giảng dạy, hướng dẫn thực tập.

   - Học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 

5. Một số thành tích (thi đua khen thưởng) giai đoạn (năm thành lập) – 2020: Chưa có.

6. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho.

 - Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến các môn học của Bộ môn.

 - Chủ trì 5 đề tài cấp cơ sở trở lên; chủ trì ít nhất 1 đề tài cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ.

 

 

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu