+84-4-37450188

Bộ môn Nắn chỉnh răng

Cập nhật: 04/10/2023 18:14

BỘ MÔN NẮN CHỈNH RĂNG

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Như Hải

 

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm: PGS.TS. Phạm Như Hải (Trưởng BM), TS. Võ Thị Thuý Hồng, TS. Nguyễn Thị Thuý Nga (Phó Trưởng BM).

 

PGS.TS. Phạm Như Hải - Trưởng Bộ môn

TS. Võ Thị Thuý Hồng - Phó Trưởng Bộ môn

 

TS. Nguyễn Thị Thuý Nga - Phó Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

1. PGS.TS. Phạm Như Hải

4. BSNT. Trương Thị Mai Anh

2. TS. Võ Thị Thuý Hồng

5. ThS. Nguyễn Anh Chi

3. TS. Nguyễn Thị Thuý Nga

6. ThS. Võ Thị Minh Hảo

 

7. BS. Phạm Như Châu Phương

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 4 học phần khối kiến thức chuyên ngành cho mã ngành đại học: răng hàm mặt, và 2 học phần cho các mã ngành sau đại học: Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Răng hàm mặt.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: 

5. Một số thành tích 2020-2023

Trước khi tách riêng thành Bộ môn Nắn chỉnh răng, các cán bộ bộ môn làm việc ở Bộ môn Răng Hàm Mặt- Trường Đại học Y Dược. Thời gian qua, các cán bộ bộ môn đạt được những thành tích sau:

- Chủ trì và tham gia thực hiện 2 đề tài cấp cơ sở. Tham gia ban tổ chức Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế (VIDEC) hàng năm từ 2019 đến nay. Các cán bộ Tham gia  Ban tổ chức và báo cáo viên tại nhiều hội nghị trong nước uy tín khác.

- Công trình khoa học: 5 bài báo quốc tế và 30 Bài báo trong nước.

Danh sách cán bộ trực thuộc