+84-4-37450188

Bộ môn Nha cơ sở

Cập nhật: 04/10/2023 18:28

BỘ MÔN NHA KHOA CƠ SỞ

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Dương Hiếu

Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, nhà Y2, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập:2022

2. Lãnh đạo bộ môn

TS. Phạm Dương Hiếu - Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

  1. TS. Phạm Dương Hiếu

  2. BS. Vũ Lê Phương

  3. ThS. Hoàng Thị Hường

  4. KTV. Phạm Thế Duyệt

4. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 03 học phần khối kiến thức ngành cho sinh viên ngành Răng Hàm Mặt.

- Định hướng phát triển: Nghiên cứu và ứng dụng các phương tiện, vật liệu mới phục vụ cho giảng dạy và khám chữa bệnh.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2022-2023

 - Chủ trì và tham gia thực hiện 01 cấp cơ sở.

 - Công trình khoa học: 02 Bài báo quốc tế, 03 Bài báo trong nước.

Danh sách cán bộ trực thuộc