+84-4-37450188

Bộ môn Phục hình răng

Cập nhật: 04/10/2023 18:25

BỘ MÔN PHỤC HÌNH RĂNG

 

Trưởng bộ môn: TS. Lê Hưng

Địa chỉ: Nhà G6, số 2B, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2022-nay):

- Trưởng Bộ môn: TS. Lê Hưng

- Phó Trưởng Bộ môn: TS. Chu Thị Quỳnh Hương

TS. Lê Hưng – Trưởng Bộ môn

TS. Chu Thị Quỳnh Hương – Phó Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

  1. TS. Lê Hưng - Trưởng bộ môn.

  2. TS. Chu Thị Quỳnh Hương - Phó trưởng bộ môn.

  3. ThS. Nguyễn Thị Hạnh - Giáo vụ bộ môn.

  4. ThS. Phan Thị Bích Hạnh - Giảng viên.

  5. ĐD. Trần Hồng Vũ.

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học:Quản lý và tổ chức giảng dạy 04 học phần khối kiến thức bộ môn phục hình cho mã ngành đại học răng hàm mặt, hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

b) Đào tạo sau đại học: Quản lý, tổ chức giảng dạy 01 học phần khối kiến thức của bộ môn phục hình cho mã ngành đào tạo sau đại học răng hàm mặt, hướng dẫn học viên sau đại học thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

c) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. 

 

 

Danh sách cán bộ trực thuộc