+84-4-37450188

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược

Cập nhật: 09/03/2021 10:34

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS Hà Văn Thúy
Địa chỉ: Nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại: 0903275519
Email: hvthuy@yahoo.com

1. Năm thành lập:
Bộ môn thành lập năm 2020

2. Lãnh đạo bộ môn:
PGS.TS. Hà Văn Thúy (CNBM)

3. Các cán bộ của bộ môn:
PGS.TS. Hà Văn Thúy,
ThS. Bùi Thị Xuân,
ThS. Hoàng Minh Tuấn (đang nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Thụy Điển).

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: các học phần Quản lý -Kinh tế dược cho sinh viên đại học chuyên ngành Dược (Kinh tế Dược, Pháp chế dược, Marketing dược, Quản trị học dược, Cung ứng thuốc, Dược xã hội học, Dịch tễ dược học).
b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Đào tạo liên tục (ngắn hạn) cập nhật văn bản pháp quy cho cán bộ ngành y tế hành nghề dược, Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế để cán bộ y tế đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược, Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu Quản lý và Kinh tế Dược.

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu