+84-4-37450188

Bộ môn Điều Dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

Cập nhật: 29/06/2021 15:39

BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG & HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG

Chủ nhiệm bộ môn: Nguyễn Trần Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email: bmdieuduong.hlkn@gmail.com

1. Năm thành lập: 2020 
2. Các cán bộ của bộ môn: 
ThS. Nguyễn Thế Bình,
ThS. Đinh Thị Yến;
ThS Nguyễn Thị Dân;
CN. Nguyễn Minh Thành và một số giảng viên thỉnh giảng từ Bệnh viện, Trường Đại học
3. Chức năng, nhiệm vụ:
Đào tạo đại học: Các học phần Điều dưỡng  cơ bản  và Tiền lâm sàng cho các ngành Y đa khoa, Răng  Hàm
Các hướng  nghiên  cứu, chuyển  giao và cung cấp dịch vụ:  Nghiên cứu chuyên  sâu  về khoa  học điều dưỡng các lứa tuổi.

Giới thiệu