+84-4-37450188

Bộ môn gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa

Cập nhật: 21/04/2023 16:52

BỘ MÔN GÂY MÊ Há»’I SỨC TÍCH Cá»°C NGOẠI KHOA

 

Chủ nhiệm bá»™ môn: GS.TS. Nguyá»…n Quốc Kính

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thuá»·, Cầu giấy, Hà ná»™i

Điện thoại: 024-37450188

Email: smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2018

2. Lịch sá»­ phát triển

 Từ khi thành lập, bá»™ môn Gây mê hồi sức và tích cá»±c ngoại khoa Ä‘ã trở thành má»™t Ä‘Æ¡n vị của khoa y dược, Đại học quốc gia Hà ná»™i, đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong lÄ©nh vá»±c Ä‘ào tạo các bác sÄ© Ä‘a khoa cÅ©ng nhÆ° chuyên nghành Gây mê hồi sức và tích cá»±c ngoại khoa.

3. Các cán bá»™ của bá»™ môn:

  - Chủ nhiệm bá»™ môn: GS.TS. Nguyá»…n Quốc Kính

  - Phó chủ nhiệm bá»™ môn: PGS.TS. Nguyá»…n Quang Bình

  - Phó chủ nhiệm bá»™ môn: TS. BS. LÆ°u Quang Thuỳ

  - Giáo vụ bá»™ môn: Ths. BS. VÅ© Xuân Quang

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Bá»™ môn Gây mê hồi sức tích cá»±c ngoại khoa có nhiệm vụ Ä‘ào tạo cho các bác sÄ© Ä‘a khoa của khoa Y dược – Tiến tá»›i tham gia Ä‘ào tạo BSCKI, BSCKII, Cao học, Bác sÄ© thá»±c hành trong lÄ©nh vá»±c Gây mê hồi sức

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

5. Hoạt Ä‘á»™ng chuyên môn:

 - Tham gia Ä‘ào tạo sau đại học chuyên nghành Gây mê hồi sức tích cá»±c ngoại khoa, giảng dạy, hÆ°á»›ng dẫn lâm sàng cho các lá»›p bác sÄ© Ä‘a khoa của trường đại  học Y Dược.

 - HÆ°á»›ng dẫn và cập nhật kiến thức về Gây mê hồi sức tích cá»±c ngoại khoa cho các bác sÄ© trẻ và Ä‘iều dưỡng gây mê hồi sức khi các cÆ¡ sở y tế có nhu cầu.

 - Tổ chức các khoá Ä‘ào tạo ngắn hạn hoặc tổ chức các lá»›p tập huấn về Gây mê hồi sức tích cá»±c ngoại khoa cho sinh viên y khoa.

6. Định hÆ°á»›ng phát triển:

 - Luôn củng cố công tác chuyên môn trong bá»™ môn

 - Biên soạn các tài liệu chuyên môn về Gây mê hồi sức phù hợp vá»›i các đối tượng khác nhau.

 - Định hÆ°á»›ng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ y tế nhÆ° tổ chức hÆ°á»›ng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, xuất bản các bài báo khoa học tạp chí y học uy tín trong và ngoài nÆ°á»›c.

 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Hợp tác Ä‘ào tạo vá»›i nhiều tổ chức quốc tế, hiệp há»™i cấp cứu chấn thÆ°Æ¡ng quốc tế (PTC), hiệp há»™i chống Ä‘au thế giá»›i (IASP), há»™i gây mê thế giá»›i (WFA)...

 - Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác Ä‘ào tạo vá»›i há»™i gây mê hồi sức Pháp, Canada, Úc, Mỹ, ...

 

 

Giới thiệu