+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại

Cập nhật: 28/06/2021 11:48

BỘ MÔN NGOẠI

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Trần Bình Giang
Địa chỉ: Bệnh viện Việt Đức, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại:
Email: tbgiang@yahoo.com

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn: GS.TS. Trần Bình Giang (CNBM), TS. Dương Trọng Hiền (Phó CNBM), PGS.TS. Phạm
Hoàng Hà (Phó CNBM), TS. Đỗ Văn Tráng (Phó CNBM)

3. Các cán bộ của bộ môn:
a) Hiện tại: GS.TS. Trần Bình Giang, TS. Dương Trọng Hiền, PGS.TS. Phạm Hoàng Hà, TS. Đỗ Văn Tráng, BS. Trần Quốc Tuấn
b) Đã chuyển công tác: ThS. Hoàng Nam Hùng

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: các học phần Ngoại cơ sở, Ngoại bệnh lý I, Ngoại bệnh lý II cho sinh viên các ngành Y đa khoa và Răng Hàm Mặt.
b) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Đào tạo cập nhật thực hành kỹ thuật ngoại khoa tiên tiến.

Giới thiệu