+84-4-37450188

Bộ môn Nội Cơ Xương Khớp

Cập nhật: 05/10/2023 16:56

BỘ MÔN NỘI CƠ XƯƠNG KHỚP

  

Trưởng bộ môn (2020-2023): PGS.TS. Đặng Hồng Hoa

Địa chỉ: Khoa Cơ xương khớp, Bệnh  viện E, 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37450188     

Email: smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn: PGS.TS. Đặng Hồng Hoa (2020-2023).

3. Cán bộ bộ môn: PGS.TS. Đặng Hồng Hoa,

ThS. BS Nguyễn Thị Bích Ngọc,

ThS. BS Trần Nam Chung,

ThS. BS Nguyễn Trần Trung.

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng: chịu trách nhiệm về chuyên  môn trong các hoạt động  về đào  tạo,  khoa học công nghệ  và cung cấp dịch vụ đào tạo  đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên  ngành Nội Cơ xương khớp.

b) Nhiệm vụ: Đào tạo  đại học và sau  đại học các học phần  thuộc chuyên  ngành Nội Cơ xương khớp; Phối hợp với Khoa Cơ xương  khớp, bệnh  viện E thực hiện các nhiệm  vụ khoa  học các cấp trong lĩnh vực Nội Cơ xương khớp và các bệnh  lý cơ xương khớp; Hợp tác quốc tế và trong nước về khoa học nội cơ xương khớp.

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu