+84-4-37450188

Bộ môn Nội Thần kinh

Cập nhật: 21/04/2023 16:00

BỘ MÔN NỘI THẦN KINH

 

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Võ Hồng Khôi

Địa chỉ: Khoa Thần kinh, Bệnh  viện Bạch Mai, 78 Giải Phóng,  Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024-37450188      

Email: smp@vnu.edu.vn

 

                TS.BS Phan Văn Đức                                TS.BS Võ Hồng Khôi                                TS.BS Nguyễn Văn Tuận

                 (Phó chủ nhiệm BM)                                  (Chủ nhiệm BM)                                      (Phó chủ nhiệm BM)

 1. Năm thành lập

 

2. Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm:

TS. Võ Hồng Khôi (CNBM),

TS. Phan Văn Đức (Phó CNBM),

TS. Nguyễn Văn Tuận (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn: TS. Võ Hồng Khôi, TS. Phan Văn Đức, TS. Nguyễn Văn Tuận, ThS.BSNT Chu Bá Chung (Giáo vụ Bộ Môn) :BSCKII. Nguyễn  Xuân Huyến, ThS.BS. Lê Hải Nam, BS. Đào Thùy Dương, CN.Phạm Thị Hoa và các giảng viên thỉnh giảng từ khoa Thần Kinh bệnh viện Bạch Mai.

4. Chức năng, nhiệm vụ

 a) Chức năng: chịu trách nhiệm về chuyên  môn trong các hoạt động  về đào  tạo,  nghiên  cứu khoa học và cung cấp dịch vụ đào tạo  liên tục trong chuyên  ngành Thần kinh học.

b) Nhiệm vụ: Đào tạo cho sinh viên đại học và sau đại học các học phần  thuộc chuyên  ngành Thần kinh; Quản lý viên chức, xây dựng và đào tạo  đội cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ môn Thần kinh; Thực hiện các nhiệm vụ khoa học các cấp về chuyên  ngành Thần kinh; Hợp tác trong nước và quốc tế về Thần Kinh.

Giới thiệu