+84-4-37450188

Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học lâm sàng

Cập nhật: 24/06/2021 15:26

BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC LÂM SÀNG

 

1. Năm thành lập: 2019 (tách ra từ Bộ môn Liên chuyên khoa)

2. Lãnh đạo bộ môn:

TS.BSCC Nguyễn Hữu Chiến - Chủ nhiệm Bộ môn,

PGS.TS Trần Thu Hương - Phó chủ nhiệm bộ môn,

TS.BS Cao Văn Tuân - Phó chủ nhiệm bộ môn.

3. Các cán bộ hiện đang công tác ở Bộ môn:

Bộ môn có 2 giảng viên cơ hữu: TS Nguyễn Hữu Chiến và ThS.BSNT Nguyễn Viết Chung

17 giảng viên kiêm nhiệm, gồm 3 Phó giáo sư, 8 Tiến sĩ, 5 Bác sĩ chuyên khoa II và 3 Thạc sĩ.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học:

01 học phần Tâm thần học và 01 học phần Tâm lý học cho sinh viên Bác sĩ đa khoa năm thứ 5;

Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp.

b) Đào tạo sau đại học: Đang xây dựng CTĐT thạc  sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, các khóa học tâm thần học cơ bản, trị liệu tâm lý, trắc nghiệm tâm lý.

c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: 

Các lĩnh vực sức khoẻ tâm thần và tâm lý học lâm sàng

Tâm thần học liên kết

Tâm thần học cộng đồng

Tâm lý học lâm sàng

Gen và sinh hoá não trong tâm thần học

Sinh lý não trong tâm thần học

 

Giới thiệu