+84-4-37450188

Phòng ĐT&CTHSSV

Cập nhật: 17/06/2021 17:23

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Phụ trách Phòng: ThS. Nguyễn Thành Trung

Địa chỉ: Phòng  303,  nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37450188 (số lẻ 303)  Email: daotaokhoayduoc@gmail.com

1. Năm đi vào hoạt động: 2013 (tách ra từ Phòng Quản lý Đào tạo  và Khoa học Công nghệ  được thành lập từ năm 2011)

2. Phụ trách Phòng qua các thời kỳ:

Từ 2011 đến 2017: PGS.TS. Phạm Trung Kiên (Trưởng phòng)

ThS. Nguyễn Đắc Dũng (Phó Trưởng phòng).

Từ 2017- tháng 11/2019:

PGS.TS. Dương Thị Ly Hương (Trưởng phòng)

ThS. Nguyễn Đắc Dũng (Phó Trưởng phòng) 

Từ tháng 11/2019 đến nay: ThS. Nguyễn Thành Trung (Phó Trưởng phòng Phụ trách)

ThS. Nguyễn Đắc Dũng (Phó Trưởng phòng phụ trách Đào tạo)

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh (Phó Trưởng phòng phụ trách công tác HSSV)

3. Cán bộ đương nhiệm:

ThS.BS. Nguyễn Thành Trung

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh

ThS. Nguyễn Hải Ninh

ThS. Nguyễn Thị Hiền

CN. Đoàn Thủy Tiên

CN. Nguyễn Thị Hồng Loan

KS. Vũ Thị Giang

CN. Nguyễn Huy Mỹ Hạnh

KTV. Phạm Hằng Nga

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:  

Tham mưu và giúp Chủ nhiệm Khoa quản  lý công tác đào  tạo  đại học và sau  đại học bao  gồm xây dựng mục tiêu, chương  trình đào  tạo,  tổ chức thực hiện, giám sát công  tác  dạy và học, kiểm tra đánh  giá kết quả thực hiện; Tham mưu, giúp việc Chủ nhiệm Khoa về công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  quản  lý sinh viên và học viên.

4.2. Nhiệm vụ:

Xây dựng, tổ chức và quản lý chương trình đào tạo; Tổ chức triển khai các hoạt động  về chính trị tư tưởng;  Tiếp nhận và quản  lý sinh viên, học viên sau  đại học; Tư vấn, hướng nghiệp  cho sinh viên;….

 

Giới thiệu