+84-4-37450188

Phòng Kế hoạch Tài chính

Cập nhật: 17/06/2021 16:25

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Kế Toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng: ThS. Ngô Lan Anh

Địa chỉ: Phòng  304, Nhà Y1, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37450188 (máy lẻ 314 , 304)  

Email: khtc.smp@gmail.com

1. Năm thành lập: 2013 (tách ra từ Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập năm 2011)

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

Từ 2014 đến tháng 2/2016: CN. Đỗ Thành Trung (Phó Trưởng phòng phụ trách);

Từ tháng 3/2016 đến nay: ThS. Ngô Lan Anh (Phó Trưởng phòng phụ trách kiêm Kế toán trưởng).

3. Cán bộ đương nhiệm:

ThS. Ngô Lan Anh

CN. Trịnh Hồng Minh

CN. Phạm Quyết Thắng

CN. Lê Thị Ngọc Lan.

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1 Chức năng:

Tham mưu cho Chủ nhiệm Khoa về công tác kế hoạch, tài chính-kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn  lực tài chính của Khoa theo quy định hiện hành, thực hiện các chức năng  khác do Ban chủ nhiệm giao.

4.2 Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch dự toán các nguồn  tài chính, kế hoạch tài chính hàng  năm và theo giai đoạn phát triển của Khoa; Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của Khoa; Lập báo  cáo tài chính, báo  cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành  của Nhà nước, phản  ánh trung  thực kết quả  hoạt động  của Khoa; Chủ trì làm việc với cơ quan  thuế,  kiểm toán, thanh tra  tài chính; Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản liên quan  đến công  tác  tài chính, kế toán, các quy định về quản  lý chi tiêu tài chính; Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch tài chính hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

Giới thiệu