+84-4-37450188

Phòng Kế hoạch Tài chính

Cập nhật: 21/04/2023 16:21

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

Kế Toán trưởng kiêm Phó Trưởng phòng: ThS. Ngô Lan Anh

Địa chỉ: Phòng  304, Nhà Y1, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37450188 (máy lẻ 314 , 304)  

Email: khtc.smp@gmail.com

Được thành lập từ năm 2010 cho đến nay, nhân sự phòng gồm 04 người ( 1 Phó trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng, 01 thủ quỹ, 02 kế toán viên). Phòng KHTC tham mưu cho Ban Chủ nhiệm về công tác kế hoạch, tài chính-kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Khoa.

1. Thực hiện công tác Kế hoạch

 - Xây dựng và tổng hợp kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch dài hạn của Khoa Y Dược.

 - Tham gia tư vấn, triển khai xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch hàng năm của Khoa Y Dược; Dự thảo các văn bản về kế hoạch tài chính, kế hoạch tạo nguồn thu cho Khoa; tổng hợp dự thảo các văn bản về kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hằng năm của các đơn vị trực thuộc Khoa;

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch; hệ thống chỉ tiêu giao kế hoạch; xây dựng các phương án phát triển dựa trên thế mạnh của Khoa Y Dược phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của Khoa;

 - Tổng hợp và phân bổ nguồn kinh phí (nguồn NSNN câp, nguồn thu sự nghiệp, thu từ hoạt động dịch vụ hằng năm của đơn vị)

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị phương án phân bổ, điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động hiệu quả và tiết kiệm, chống lãng phí;

 - Chủ trì phối hợp các đơn vị để theo dõi và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch định kỳ; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển chung của Khoa Y Dược;

2. Thực hiện công tác Kế toán tài chính

 - Tổ chức quản lý các nguồn tài chính theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính: Ngân sách nhà nước cấp, học phí, kinh phí hợp đồng đào tạo, lệ phí tuyển sinh, và các lệ phí khác;

 - Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Khoa;

 - Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;

 - Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành;

 - Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo quy chế chi tiêu nội bộ, ĐHQGHN và quy định hiện hành của nhà nước;

 - Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân định kỳ; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước;

 - Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước;

 - Đề xuất và trình Chủ nhiệm khoa giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho các cán bộ Khoa;

 - Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Khoa hàng năm;

3. Phối hợp với Phòng, Trung tâm, Bộ môn.

 - Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc tổ chức các hoạt động chung của khoa;

 - Phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế trong việc thực hiện giải ngân các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các hợp đồng hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước; thực hiện thu chi phục vụ các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ, thực hiện thu - chi đoàn ra, đoàn vào; các chương trình, đề tài, dự án quốc tế;

 - Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo & Công tác sinh viên thực hiện những công việc liên quan đến kinh phí trong đào tạo, giảng dạy; chi trả chế độ giảng dạy cho CBVC trong khoa và giảng viên thỉnh giảng;

 - Phối hợp với Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên hoạt động văn phòng, cơ sở vật chất của Khoa; quản lý về tiền lương, chế độ cho người lao động;

 - Phối hợp với Trung tâm khảo thí & Đảm bảo chất lượng trong công tác đào tạo liên tục; các nội dung liên quan đến Kế hoạch Tài chính của công tác Đảm bảo chất lượng của Khoa Y Dược;

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán;

 - Thực hiện các nội dụng phối hợp khác theo yêu cầu từ Chủ nhiệm khoa.

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, từ năm 2010 đến nay, Phòng kế hoạch tài chính đã 6 năm liền ( 2014-2015 đến 2019-2020) đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, , trong đó có 01 đồng chí lãnh đạo đạt giấy khen của Công đoàn ĐHQGHN, chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN.

Ngay khi trở thành trường ĐH Y Dược, Kế hoạch tài chính tiếp tục kiện toàn nhân sự, xây dựng lộ trình phát triển, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng được các điều kiện của một Trường đại học Y Dược định hướng nghiên cứu, đạt đỉnh cao dựa vào tri thức.

 

 

 

 

Giới thiệu