+84-4-37450188

Phòng Khoa học và Hợp tác phát triển

Cập nhật: 29/06/2021 09:16

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Trưởng phòng:  PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

Địa chỉ: Phòng  302,  tầng  3 nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37957849 (máy lẻ 302)

Email: khcn.smp@gmail.com

1. Năm thành lập: 2013 (tách ra từ Phòng quản lý Đào tạo và Khoa học Công nghệ được thành lập từ năm 2011)

2. Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

Từ 2012 đến 2016: GS. TS. Nguyễn Thanh Hải

Từ 2016 đến 2018: PGS. TS. Dương Thị Ly Hương

Từ 2018 đến 2020: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng.

Từ 2020 đến nay: PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

3. Các cán bộ đương nhiệm:

PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa

ThS. Lê Anh Tuấn - Chuyên viên

ThS. Trịnh Hoàng Phương - Chuyên viên

CN. Nguyễn Kim Anh - Chuyên viên

ThS. Bùi Sơn Nhật  (kiêm nhiệm)

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Quản lý khoa học công nghệ: Là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và tư vấn khoa học; đầu mối tổ chức xây dựng kế hoạch, phát triển các chương trình, dự án hợp tác; Tổ chức đăng  ký, tuyển chọn đề tài, dự án nghiên  cứu khoa học theo phân  cấp. Xây dựng các qui chế, biểu mẫu về quản  lý hoạt động  khoa học công nghệ  tại Khoa; Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát,  đánh  giá các chương  trình, đề tài, dự án; theo dõi và quản  lý tiến độ thực hiện các chương  trình, đề tài, dự án tại Khoa Y Dược; Tổ chức hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học và báo cáo kết quả nghiên  cứu khoa học tại Khoa Y Dược;

b) Quản trị hợp tác phát triển: Thúc đẩy cán bộ Khoa tìm kiếm, thiết lập và xây dựng  các hợp tác  với các tổ chức, đơn vị trong nước và quốc tế theo quy định của pháp  luật; Khai thác  có hiệu quả các quan  hệ hợp tác với các đơn vị đào tạo, thực hành, trung  tâm giáo dục, viện nghiên cứu, doanh nghiệp…; thu hút các nguồn  đầu tư, tài trợ, học bổng  nhằm  thúc đẩy việc phát triển công tác đào tạo,  nghiên  cứu khoa học cũng như hội nhập  của đơn vị; Tham gia quảng bá hình ảnh và hoạt động  của đơn vị, cung cấp các thông tin cập nhật về hoạt động hợp tác phát triển tại Khoa Y Dược.

Giới thiệu