+84-4-37450188

Phòng Tổ chức Cán bộ

Cập nhật: 17/06/2021 17:30

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Minh Kỳ 
Địa chỉ: Phòng 308, Nhà Y1, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024-37450188 (số lẻ 308) 
Email: kyleminh.ump@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2013 (tách từ Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập năm 2011)

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện  các công tác tổ chức và nhân sự trong Trường

Thực hiện công việc trong các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, tuyển dụng, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, đào tạo bồi dương cán bộ. Là cầu nối, phối hợp giữa các đơn vị của Trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

4. Trưởng phòng qua các thời kỳ: 
2011-2013: TS. Nguyễn Mạnh Hùng
2013-2014: TS. Đặng Đức Nhu, 
2015- 2017: PGS.TS. Lê Thị Luyến
2017 – 2018: GS TS. Nguyễn Thanh Hải
1/2019 – 8/2020: PGS.TS. Lê Thị Luyến
Từ 8/2020 đến nay: PGS.TS. Lê Minh Kỳ

5.Cán bộ đương nhiệm:
PGS.TS. Lê Minh Kỳ (Trưởng phòng kiêm nhiệm)
TS. Lê Thị Hằng (Phó Trưởng phòng kiêm nhiệm)
PGS.TS. Đào Thị Dung (Kiêm nhiệm)
ThS. Đào Kim Thủy (Chuyên viên)
ThS. Vũ Thị Soan (Chuyên viên)
CN. Nguyễn Thị Yến (Chuyên viên).

Giới thiệu