+84-4-37450188

Hội đồng đạo đức

Cập nhật: 08/03/2021 10:27

Danh sách thành viên Hội đồng (đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
Trường Đại học Y Dược, nhiệm kỷ 2013-2018 ).

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong nhóm   

1

PGS.TS. Lê Thị Luyến

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Chủ tịch

2

GS.TS. Trương Việt Dũng

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Phó chủ tịch

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Khoa Luật, ĐHQGHN

Ủy viên

4

PGS.TS. Trịnh Hoàng Hà

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Ủy viên

6

PGS.TS. Trần Thu Hương

Khoa Tâm lý học, trường ĐHKHXHNV, ĐHQGHN

Ủy viên thư ký

7

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Ủy viên

8

TS. Dương Thị Ly Hương

Trường Y Dược, ĐHQGHN

Ủy viên

Danh sách cán bộ trực thuộc