+84-4-37450188

Thông báo

Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập do Covid-19

Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập do Covid-19

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội; Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2020; Căn cứ chỉ đạo của Chủ nhiệm Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phòng Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên thông báo việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập...

Xem tiếp