+84-4-37450188

Thông báo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Ngày: 07/03/2019 09:41

KẾT QUẢ KHẢO SẢT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP

 
Trên cơ sở dữ liệu thông tin của sinh viên tốt nghiệp năm 2018, Khoa Y dược - ĐHQGHN tiến hành khảo sát tình hình việc làm của sinh viên và kết quả cho thấy:
- Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 49 sinh viên trên tổng số 74 sinh viên toàn khóa tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 66,2%.
- Số sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học là 25 sinh viên, chiếm 33,8%.
Số liệu cụ thể chi tiết của từng khoa học được ghi rõ theo file đinh kèm (Mẫu số 1)
 
 
Mã Ngành Tên ngành đào tạo Số SVTN Số SV phản hồi Tình hình việc làm Tỷ lệ SV
có việc
làm/tổng
số SV
phản hồi
Tỷ lệ SV
 có việc
 làm/tổng
 số SVTN
Khu vực làm việc
Tổng số Nữ Tổng số Nữ Có việc làm Tiếp tục
 học
Chưa có
việc làm
Nhà nước Tư nhân Tự tạo việc làm Có yếu tố nước ngoài
Đúng ngành
đào tạo
Liên quan đến
 ngành đào tạo 
Không liên quan
 đến ngành
 đào tạo 
QHY Y đa khoa 43 23 43 23 21 0 0 22 0 48.84% 48.84% 13 8 0 0
QHY Dược học 31 24 31 24 27 0 1 3 0 90.32% 90.32% 4 23 1 0