+84-4-37450188

Thông báo triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Ngày: 07/03/2018 23:12

Thực hiện công văn số 3469/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, Khoa Y Dược xin được báo cáo một số nội dung sau:

  1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp theo ngành đào tạo đã được khảo sát theo mẫu (Danh sách 1, 2, 3 ).
  2. Kế hoạch, mẫu khảo sát được chọn, quy trình khảo sát sinh viên tốt nghiệp; mẫu phiếu khảo sát, câu hỏi khảo sát; phân tích kết quả khảo sát đảm bảo độ tin cậy và giá trị khoa học (kèm theo minh chứng)

Năm 2017 là năm đầu tiên Khoa Y Dược có sinh viên tốt nghiệp. Khoa đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên khóa 1, thường xuyên giữ mối liên lạc với cựu sinh viên để nắm bắt thông tin.

Trên cơ sở khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp bằng hình thức gửi phiếu khảo sát, liên hệ trực tuyến đến từng cựu sinh viên với mục tiêu có đầy đủ thông tin làm cơ sở điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Kết quả thu được, các sinh viên tốt nghiệp đều có phản hồi tích cực về chương trình và chất lượng đào tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội.

  1. Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo ngành đào tạo

Qua khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (SVTN), thu được các kết quả như sau ( file đính kèm):

- Tổng số SVTN là 48

- Tổng số SVTN được khảo sát là 48

- Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi là 48

- Số SVTN có việc làm là 48. Đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 13 SVTN có việc làm theo khu vực nhà nước, 31 SVTN có việc làm theo khu vực tư nhân, 4 SVTN có việc làm theo khu vực liên doanh nước ngoài, 0 SVTN tự tạo việc làm.

  1. Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ tuyển sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong các năm học tiếp theo ; Dự kiến cải tiến công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm sau (nếu có).

- Dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh : tăng

- Dự kiến điều chỉnh cơ cấu ngành đào tạo : mở thêm ngành xét nghiệm y học, kỹ thuật y học và điều dưỡng.

- Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, cải tiến phương pháp đào tạo, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học, phòng thí nghiệm….

- Thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ giữa khoa và các bệnh viện thực hành lâm sàng, các công ty dược để sinh viên đến học tập…. Khoa tiếp tục làm việc, gặp gỡ, trao đổi với các đối tác (các bệnh viện, công ty dược, …) về việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, tiếp nhận các phản hồi của đối tác về cựu sinh viên. nhằm nâng cao chất lượng đòa tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong các năm học tiếp theo.

            Trân trọng báo cáo./.