+84-4-37450188

Thông báo Hội nghị khoa học sinh viên năm 2017

Ngày: 03/03/2017 04:32

Kính gửi:      

- Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Khoa Y Dược, ĐHQGHN

- Các em sinh viên ngành Y, ngành Dược

- Các nhà khoa học có quan tâm.

Khoa Y Dược, Ban Tổ chức Hội nghị, trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, các em sinh viên và các nhà khoa học có quan tâm thông tin về Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Y Dược năm 2017.

Chi tiết download tại đây

Thông báo