+84-4-37450188

Hạn mức truy cập internet với người học

Ngày: 25/07/2016 06:10

Quy định về quản lý và hoạt động mạng VNUnet và cổng thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo quyết định số 1098/QĐ-KHCN ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội có qui định hạn mức truy cập Internet hàng tháng miễn phí đối với các đối tượng được xác định theo cơ sở dữ liệu cán bộ và người học (xem phụ lục 1 gửi kèm). Đối với lượng sử dụng vượt trội, người dùng sẽ phải thanh toán với mức giá bằng 2/3 so với giá cước ADSL trung bình cùa ba nhà cung cấp dịch vụ Internet chính ở Việt Nam là VNPT, Viettel và FPT (biển giá cước của ba nhà cung cấp như trong phụ lục 4).

Để thực hiện quy định trên, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã triển khai hệ thống kiểm soát dung lượng truy cập Internet trực tuyến (gọi là BMS) đối với người học. Đồng thời, để tạo diều kiên cho người học có nhu cầu sử dụng Internet nhiều hơn hạn mức. người học có thể mua thẻ trực tiếp tại các điểm bán thẻ (danh sách và địa chỉ các điểm bán thẻ như phụ lục 2 gửi kèm) để nạp tiền vào tài khoản để được tiếp tục truy cập Internet. Mức cước phí (theo mệnh giá thẻ) cụ thể như phụ lục 3 gửi kèm. Mức này đã tính giám giá cước hơn cho những người mua dung lượng truy cập cao.

Trung tâm thông báo đến các đơn vị về việc chính thức thu phí sử dụng Internet vượt trội đối với các đối tượng là người học theo qui định 1098/QĐ-KHCN của ĐHQGHN kể từ tháng 12/2012 để các đơn vị thông báo đến người học. Đối với các cán bộ sẽ có thông báo riêng.

Mọi vấn đề có liên quan xin liên hệ theo số điện thoại: 04-85875910 hoặc email vnunet@vnu.edu.vn.

Trân trọng

 

PHỤ LỤC 1

HẠN MỨC TẠM THỜI VỀ TRUY CẬP INTERNET

(Ban hành theo Quyết định số 1098 /QĐ-KHCN ngày 30 tháng 3 năm 2012

của Giám đốc ĐHQGHN)

 

Các đối tượng được xác định theo cơ sở dữ liệu cán bộ và người học

 

TT

Đối tượng

Hạn mức  (MB/tháng)

1

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ĐHQGHN và các đơn vị

1.500

2

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

1.024

5

Cán bộ quản lý làm việc hành chính

500

4

Nghiên cứu sinh, học viên cao học

400

5

Sinh viên nhiệm vụ chiên lược

400

6

Sinh viên viên chât lượng cao

300

7

Sinh viên hệ chính quy

250

8

Học sinh trung học phổ thông chuyên

200

9

Tổng mức truy cập của tài khoản công vụ của các đơn vị

5% tổng hạn mức truy cập của ND cá nhân là cán bộ trong đơn vị

 
 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM BÁN THẺ INTERNET

1.     TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

2.     BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ MỄ TRÌ

Địa chỉ: 182 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân. Hà Nội

3.     BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Địa chỉ: số 1 đường Phạm Văn Đồng , Cầu Giấy, Hà Nội

4.     TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

a.      Điểm bán thẻ số 1:

Phòng 512 - Nhà E3, 144 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37547 880 hoặc 04-85875910

b.     Điểm bán thẻ số 2:

Phòng 206 - Nhà G6, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấv, Hà Nội

Điện thoại: 04 37549 331

 

PHỤ LỤC 3

CÁC MỆNH GIÁ THẺ INTERNET SỬ DỤNG VỚI DUNG LƯỢNG VƯỢT TRỘI

STT

Loại thẻ

Mô Tả

Mệnh giá (VNĐ)

1

ACC_150

Dung lượng sử dụng khôns quá 7 GB và không quá 150 ngày sử dụng

150.000

2

ACC_120

Dung lượng sử dụng không quá 5,5 GB và không quá 120 ngày sử dụng

120.000

3

ACC_100

Dung lượng sử dụng không quá 4,5 GB và không quá 100 ngày sử dụng

100.000

4

ACC_50

Dung lưọng sử dụng không quá 2 GB và không quá 50 ngày sử dụng

50.000

5

ACC_30

Dung lượng sử dụng không quá 1 GB và không quá 30 ngày sử dụng

30.000

6

ACC_20

Dung lượns sử dụng không quá 667 MB và không quá 20 ngày sử dụng

20.000

 

 

PHỤ LỤC 4

BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET ADSL CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ GIÁ CƯỚC SỬ DỤNG INTERNET VƯỢT TRỘI ÁP DỤNG TẠI ĐHQGHN

  1. Giá cưóc của các nhà cung cấp internet

STT

Nhà cung cấp

Giá cước (đ/MB)

Gói cước

Ghi chú

1

Viettel

40

Home E+

Chưa bao gồm VAT

2

VNPT

45

Mega Easy+

Chưa bao gồm VAT

3

FPT

50

MegaSave

Chưa bao gồm VAT (25.000đ/500MB)

 

Mức giá cước trung bình của ba nhà cung cấp dịch vụ Internet: 45 đ/M B

 

  1. Giá cưóc sử dụng dung lượng internet vượt trội tại ĐHQGHN
  • Giá cước internet phụ trội tại ĐHQGHN: 30 đ/MB (Ba mươi đồng/Megabyte).
  • Giá cước này được áp dụng từ tháng 12 năm 2012.
  • Giá cước có thể thay đổi theo sự biến động giá cước của các nhà cung cấp internet nêu trên.