+84-4-37450188

Quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục ngành Dược học

Ngày: 07/01/2020 10:22

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC - KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy đinh điều kiện thành lập và giải thêr nhiệm vụ, quyền hạn của tố chức kiểm định chất lượng giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường dại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 5570/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM;

Căn cứ Quyết định số 1192/QĐ-ĐHQG ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc cử Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Quỳnh Lam giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐKĐCLGD ngày 02 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Dược học thuộc Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Dược học thuộc Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Giấy chứng nhận này có giá trị trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM và Hiệu trưởng Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.