+84-4-37450188

Quy định về hoạt động Đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN

Ngày: 24/04/2023 15:01

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1070-QĐ/ĐHYD ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Xem toàn bộ văn bản tại đây.