+84-4-37450188

Quy định khảo sát ý kiến của các bên liên quan

Ngày: 24/04/2023 15:32

Kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-ĐHYD ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

Xem toàn bộ văn bản tại đây.