+84-4-37450188

Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường Đại học Y Dược

Ngày: 24/04/2023 15:08

Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-ĐHYD ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược. 

Xem toàn bộ văn bản tại đây.