+84-4-37450188

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Ngày: 20/07/2023 14:03

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Trường nhằm đáp ứng các đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Từng bước củng cố, xây dựng văn hóa chất lượng trong tất cả các hoạt động của Trường.

Nội dung thực hiện

Xây dựng mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường: Thành lập Hội đồng đảm bảo chất lượng trường, kiện toàn các tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm đối với các lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức cán bộ, hợp tác phát triển, phục vụ cộng đồng.

Điều chỉnh, bổ sung các quy định về công tác đảm bảo chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Phát triển các chương trình đào tạo; Thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ và chuyên viên tham gia công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng.

Giải pháp thực hiện

Tạo được sự nhận thức thống nhất yêu cầu và trách nhiệm đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên của trường.

Coi đảm bảo chất lượng giáo dục là nhiệm vụ xuyên suốt, là mục tiêu của sự phát triển, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu của trường Đại học Y Dược.

Coi trọng công tác xây dựng và phát triển hệ thống, mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong; Hoàn thiện các thủ tục, quy trình về công tác đảm bảo chất lượng của trường; Thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đảm bảo chất lượng.

Tập trung rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, không ngừng cải tiến các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu về kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục.

Ưu tiên kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo thuộc nhiệm vụ chiến lược của Trường; Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động cải tiến chất lượng của các hoạt động chính của Trường; Phối hợp tốt với các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trong nước để xây dựng lộ trình kiểm định chất lượng cấp chương trình và cấp cơ sở giáo dục.

Mở rộng các đối tượng, phương pháp và hình thức khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan để phục vụ cho việc cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của trường.

 

Xem chi tiết tại đây