+84-4-37450188

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035

Ngày: 20/07/2023 15:28

Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035

Đến năm 2030 Trường Đại học Y Dược trở thành một trong ba trường đại học định hướng nghiên cứu hàng đầu Việt Nam thuộc khối ngành khoa học sức khỏe. Chất lượng giáo dục của Trường được công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN), một số lĩnh vực chuyên sâu được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Mục tiêu chung

- Văn hóa chất lượng trong nhà trường trở thành yếu tố cốt lõi để thực hiện các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức;

- Hoàn thiện, củng cố và thúc đẩy phát triển tốt hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, xây dựng mạng lưới ĐBCL, giám sát chất lượng các chương trình đào tạo, giám sát chất lượng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, mức đạt chuẩn đầu ra của người học và không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo.

- Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trong trường Đại học Y Dược được thực hiện theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và một số tổ chức Kiểm định quốc tế chuyên ngành uy tín.

- Các chỉ số ĐBCL cốt lõi của Trường Đại học Y Dược đạt chuẩn của các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực thuộc khối ASEAN.

Mục tiêu cụ thể

Năm 2030 có 100% các chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và có ít nhất 15% các chương trình đào tạo này được KĐCL theo chuẩn quốc tế.

Xem chi tiết tại đây